Napoli Coffee Bờ kè Cầu Huyện, Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee